Naposledy aktualizováno: 01.09.2021 15:56:26
Na úvodní stranu

MÍSTNÍ KNIHOVNA ÚSOBRNO

 

Sídlo:  Úsobrno 33, budova knihovny je za školou, vchází se přes hřiště
Knihovnice: Jana Toulová

Otevřeno pro veřejnost: STŘEDA 15:00 - 18:30

Místní knihovna Úsobrno je knihovna základní a je zřízena za účelem poskytnout rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v knihovním zákoně:

  • výpůjční služby
  • informační služba přístup na Internet
  • kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé
  • kopírování a tisk dokumentů

 

Zajímá Vás i historie knihovny? Čtěte z kroniky obce :

........."Čtenářský spolek Břetislav.

Přesné zřízení či založení spolku nebylo mi možno zjistiti. Spisy spolkové i stanovy jsou ztraceny a ústními dotazy byla doba založení spolku přibližně shodna se založením Jednoty hasičské (rok 1889). 

Členy spolku byli hlavně dělníci z hutí a učitelé. Zachovala se protokolní kniha od roku 1909, kdy spolek již upadal. Směru byl rozhodně pokrokového dle odebíraných časopisů. Odebíral v tom roce 1 výt. Malé Hané, 1 výt. Pozora, 3 výt. Lidových novin, 20 výt. Ruchu a 10 výt. Havlíčka kromě beletrie. V témže roce bylo ve valné hromadě usneseno přeměniti spolekčtenářský ve čtenářskopěvecký, což také v roce 1910 změnou stanov provedeno. Tím činnost spolková se nevzpružila, soudě z toho, že při valné hromadě v roce 1911konané,předseda navrhoval přeměnu spolku v odbor "Národní jednoty" a odůvodňoval svůj návrh tím, že pole působnosti odborů je větší a širší. Valná hromada však na tuto přeměnu nepřistoupila.
Pokud se nyní dá souditi, tedy spolek čtenářský v prvých letech plně konal svou povinnost . Staral se o knihovnu, o
debíral časopisy, konal přednášky a divadelní představení. Ve výb. schůzi r. 1909 doporučeno, aby spolek postavil se v čelo Sokola a podporoval ho mravně i hmotně. Ale rozklad hlodal již na těle spolkovém. Členové neplatili příspěvků. Vedoucí vzdávali se funkcí (předseda V. Valenta a uč. Šafář), což zajisté zaviněno i rozpory a nesrovnalostí ve sboru učitelském. Proces dokonán v r. 1915. Ve valné hromadě konané 17.1.1915 konstatuje předseda (pisatel této kroniky), že nynější valná hromada je třetí, kterou svolal a k té dostavili se dva členové toliko. Za těch poměrů, které nastaly, navrhuje, aby bylo polit. úřadu oznámeno, že spolek svou činnost zastavuje. S čímž přítomní souhlasili. 

A tak neslavně, netečností členů, spolek s pěknou minulostí zahynul. Pěkná knihovna jeho se rozprášila a potratila a zbytek podle stanov (80 čísel) připadl škole. Když pak zřízeny byly obecní knihovny po převratě, spojena bývalá knihovna čtenářského spolku s knihovnou obecní.......
....v roce 1930 měla obecní knihovna 296 svazků....v roce 1936 je nepatrný zájem o knihovnu....v roce 1950 k pestrému výběru knih poučních i beletrie přibylo i mnoho knih socialistických od sovětských spisovatelů....v roce 1951 knihovna čítá 850 svazků a na akci "Koš brambor na kulturu vesnice" sebráno jest 8q a výtěžek věnován jest obecní knihovně ...v roce 1962 čítá 1000 svazků povšechné literatury.....
"